คู่มือปฏิบัติงานอำนวยการ

    1.1 งานธุรการและพัฒนากำลังพล

https://drive.google.com/file/d/1yGSe0HZq_T1X3ULHRiBvkfI1eKdH4S24/view

    1.2 งานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ

https://drive.google.com/file/d/1UPR2fO9W36yML1goBPi3L9eCuJGVEg34/view

    1.3 งานกำลังพล

https://drive.google.com/file/d/1TcHmFUhC0QULgszavdMcadPXjZE9uVwe/view

    1.4 งานวินัย

https://drive.google.com/file/d/1TyhGieQgiCWJBwdVixuU-OU5ttRE8tOi/view

    1.5 งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น

https://drive.google.com/file/d/1ZnOqQ3fzR_9H3opvKDVAJwAd-fsMsgD-/view

    1.6 งานยุทธศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1K1XvWmmtKFEsI8XNkiOmRk-GcBQVCR1f/view

    1.7 งานงบประมาณ

https://drive.google.com/file/d/1DOUu_gjicmVA7-fl1G7kcoDnKc544O8r/view

    1.8 งานพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/149Vp-oGoS6D5v5Ul8-RfmaR2rUiqtWPU/view

    1.9 งานการเงิน

https://drive.google.com/file/d/1e03r1o3RQ2xc0gDbFYuasaeuke3jieS_/view

    1.10 ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย

https://drive.google.com/file/d/1xAGN6rPlZ0pgP7UbCtb3v3zsB_1y_6bJ/view

    1.11 การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล         

https://drive.google.com/file/d/1yvYoneUoSWi_5Gr0QRFPsDnbZwsCqA-x/view