คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม

    2.1 คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปรามในสถานีตำรวจ

https://drive.google.com/file/d/1Cctp2PGYVcMJtQyRMLsWleJ3hOpOzwTw/view

    2.2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปราม 2564

https://drive.google.com/file/d/1LPvhPiJkiLUb_1Ol_T55bh1zSQgzDbOE/view