ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

พันธกิจ

1)ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2)บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3)รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร