ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แบบประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

แบบประเมินของจเรตำรวจ

เพศ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 2.เพศ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 82 ข้อ

อายุ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 3.อายุ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 83 ข้อ

เรื่องที่มาติดต่อ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 4.ท่านมาติดต่อสถานีตำรวจเกี่ยวกับเรื่องใด จำนวนคำตอบ: คำตอบ 83 ข้อ

มีป้ายแสดงที่ตั้งและเส้นทางมายังสถานีตำรวจ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 1.มีป้ายแสดงที่ตั้งและเส้นทางมายังสถานีตำรวจ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 83 ข้อ

มีที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 2.มีที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ จำนวนคำตอบ: คำตอบ 83 ข้อ

อาคารและสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

แผนภูมิคำตอบแบบฟอร์ม ชื่อคำถาม: 3.อาคารและสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จำนวนคำตอบ: คำตอบ 83 ข้อ

มีการจัดพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน